Profil

JUDr. Marek Polakovič je v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5909.

 

Advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča so sídlom v Prešove poskytuje svojim klientom profesionálnu právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva. Právna pomoc advokátskej kancelárie zahŕňa poskytovanie právnych služieb počnúc právnym poradenstvom až po komplexné riešenie zložitých právnych prípadov v závislosti od požiadaviek a záujmov klienta.

V súčasnosti sa advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča špecializuje na poskytovanie právnej pomoci v oblasti obchodného, občianskeho práva a práva nehnuteľností ako aj na zastupovanie klientov v trestnom konaní. Advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča taktiež poskytuje právnu pomoc v konaniach zameraných na pracovné a rodinné právo.

Advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča využíva pri komunikácii so súdmi a správnymi orgánmi zaručený elektronický podpis za účelom úspory finančných nákladov klientov.

 

Právne služby advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Polakoviča sú zabezpečované v slovenskom a v anglickom jazyku, prípadne prostredníctvom spolupráce s profesionálnymi prekladateľmi v akomkoľvek cudzom jazyku.