Dobrovoľné dražby

Advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča zabezpečuje prostredníctvom svojho zmluvného partnera:

  • dražbu nehnuteľného majetku,
  • dražbu hnuteľného majetku,
  • dražbu podniku alebo jeho časti,
  • dražbu iných prevoditeľných majetkových práv,

a to na základe návrhu na vykonanie dražby a zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby. Dražby sú vykonávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Dražby sú organizované na základe návrhu vlastníka, záložného veriteľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene vlastníka predmetu dražby. Navrhovateľom určená vec sa ponúkne na predaj vo verejnej dražbe za cenu, ktorá tvorí najnižšie podanie a je predaná osobe, ktorá ponúkne najvyššiu cenu. Vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby prechádza na osobu s najvyšším podaním udelením príklepu za zákonom stanovených podmienok.

K externým spolupracovníkom našej advokátskej kancelárie patria renomovaní znalci z rôznych odborov zapísaní v zozname súdnych znalcov, ktorí v prípade potreby ocenia Vaše pohľadávky, ako aj hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Dôraz kladieme na kvalitu, odbornosť a na ochranu všetkých dôverných informácií, ktoré sa dozvieme pri výkone činnosti a korektné jednanie s cieľom poskytnúť našim klientom komplexný servis rýchlo s čo najnižšími nákladmi.