Rozhodcovský súd

S účinnosťou od 1.1.2017 na základe zákona 125/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, zaniká inštitucionálna arbitráž (teda rozhodcovské konania realizované stálymi rozhodcovskými súdmi) v podobe, akej sme ju poznali doteraz. Týmto zákonom sa de facto zrušujú všetky rozhodcovské súdy na Slovensku. Výnimkou sú stále rozhodcovské súdy, ktorých zriaďovateľom je národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom (napr. rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, rozhodcovský súd pri Slovenskej bankovej asociácii a.p.). Inštitucionálne rozhodcovské konanie sa teda monopolizuje pod niekoľko vybraných subjektov. Doteraz uzavreté rozhodcovské zmluvy a rozhodcovské doložky od 1.1.2017 strácajú platnosť a zmluvné strany nimi už nebudú viazané.