Zaručený elektronický podpis

Advokátska kancelária JUDr. Mareka Polakoviča využíva pri komunikácii so súdmi a správnymi orgánmi zaručený elektronický podpis (ZEP) za účelom úspory finančných nákladov klientov.

Finančná úspora klientov

V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“ To znamená, že súdny poplatok za

  • podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 150,- € (namiesto 300,- €),
  • podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra je 375,- € (namiesto 750,- €),
  • podanie návrhu na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do obchodného registra je 33,- € (namiesto 66,- €).

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur, ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak.“ To znamená, že správny poplatok za

  • vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť je bezplatne (namiesto 5,- € za každú voľnú živnosť),
  • vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť je 7,50 € (namiesto 15,- € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť),
  • podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 33,- € (namiesto 66,- €),
  • podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ak žiada účastník rozhodnúť o vklade urýchlene (do 15 dní) je 133,- € (namiesto 266,- €).

Pri podávaní dokumentov elektronickou formou postačuje len jedno vyhotovenie z každého dokumentu, čo sa prejavuje v úspore nákladov klientov za overovanie podpisov.