Právne služby

Občianske právo

 • spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv (kúpne, darovacie, nájomné, záložné, o pôžičke a iné zmluvy) a iných listín v oblasti občianskeho práva,
 • uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
 • riešenie majetkových sporov,
 • kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností,
 • ochrana osobnosti,
 • vymáhanie pohladávok z občianskoprávnych zmluvných (plnenia zo zmlúv) a zodpovednostných vzťahov (náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia),
 • zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní;

 

Obchodné právo

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi,
 • spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,
 • uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
 • vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní,
 • zmenkové právo,
 • oblasť nekalej súťaže, ochranné známky a reklama,
 • insolvenčné právo, prihlasovanie pohľadávok pri konkurze a reštrukturalizácii;

 

Trestné právo:

 • komplexná obhajoba v trestných veciach vo všetkých štádiach trestného konania,
 • zastupovanie poškodeného a uplatňovanie nároku na náhradu škody v trestnom konaní;

 

Dedičské právo

 • spisovanie závetov a listín o vydedení,
 • zastupovanie pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve;

 

Rodinné právo

 • zastupovanie v rozvodovom konaní,
 • zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • uplatňovanie nárokov na výživné,
 • zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom;

 

Pozemkové právo

 • uplatňovanie nárokov vlastníkov pozemkov voči užívateľom (štátu, družstvám a i.),
 • právna pomoc pri uplatňovaní reštitučných nárokov,
 • právna pomoc pri susedských sporoch;

 

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávatelmi (uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov),
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody (vrátane pracovných úrazov),
 • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o vykonaní práce);

 

Správne právo:

 • zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní;

 

Ústavné právo a medzinárodné právo:

 • spisovanie ústavných sťažností (prieťahy v konaní, právo na majetok) a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
 • sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva;